Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Triade Dynamics | Triade Consult B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Triade Dynamics | Triade Consult B.V. garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

Triade Dynamics | Triade Consult B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt met regelmaat aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Triade Dynamics | Triade Consult B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Triade Dynamics | Triade Consult B.V. De teksten en afbeeldingen op de website mogen worden gekopieerd en gedistribueerd voor persoonlijk gebruik en voor gebruik door derden. Daarbij gelden evenwel de volgende voorwaarden:

  • de webpagina van Triade Dynamics | Triade Consult B.V. wordt vermeld als bron van het gekopieerde materiaal;
  • deze bepaling van auteursrecht wordt vermeld op alle vormen van distributie.

Copyright © 2016 Triade Consult B.V.| Triade Dynamics | Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

Statutaire naam: Triade Consult B.V.
Statutaire zetel: Oosterhout NB
KvK-nummer: 20103034
BTW-nummer: NL8198.56.769.B01